Trichoderma taxonomy 2020

2060
87
T.
changbaiense
Chen & Zhuang
2017
HMAS
247198
not in NCBI, sequenced