Trichoderma taxonomy 2020

1930
449
T.
viridicollare
Zhang & Zhuang
2019
W.Z.
2018b
not in NCBI, sequenced