Trichoderma taxonomy 2020

3520
173
T.
grande
Qin & Zhuang
2016
HMAS
248749
not in NCBI, sequenced